1. STEP1ระบุ email
  2. STEP2ระบุรายละเอียด Account
  3. STEP3ลงทะเบียนสำเร็จ

คุณจะได้รับ email หัวข้อ "[Webridge] PROVISIONAL REGISTRATION COMPLETED" หรือ "[Webridge] การลงทะเบียนชั่วคราวเสร็จสมบูรณ์แล้ว "
กรุณากรอกรายละเอียดการลงทะเบียนในขั้นตอนต่างๆจาก URL ใน email
e-mail การยืนยันจะถูกส่งจาก [noreply@webridge.net] .

หากคุณไม่ได้รับ e-mail การยืนยัน กรุณาตรวจสอบที่โฟลเดอร์ spam
ถ้าหากคุณยังคงไม่ได้รับ emailโปรดติดต่อเรา.

ระบุ email

  • หาก email ไม่ถูกต้องคุณอาจไม่ได้รับ email จากเรา กรุณาตรวจสอบว่า email ดังกล่าวถูกต้องตรงกัน

เงื่อนไขการใช้งานสำหรับ Publisher

นโยบายความเป็นส่วนตัว